ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN AKELEI SCHRIEK CV

Adres : Akelei - Akelei Schriek CV, Haachtsebaan 2, 2223 Schriek

Tel : 0489/41.25.07

Email : pakketten@akelei-schriek.be

Ondernemingsnummer : BE0794.804.538

Bank: BE22 9734 4285 4847

 

Akelei is een merknaam van Akelei Schriek CV (Haachtsebaan 2, 2223 Schriek, 0489/41.25.07)

Elke aankoop op de website van www.webshop.akelei-schriek.be is onderhavig aan volgende algemene verkoopsvoorwaarden die u, als koper, verklaart te aanvaarden zonder enige reserve als u van de dienst van Akelei gebruik maakt.

 

1. Bestelling

U plaatst uw bestelling op de website www.webshop.akelei-schriek.be en volgt de aangeduide procedure. Het automatisch opslaan van de gegevens via de website www.webshop.akelei-schriek.be heeft als gevolg dat deze gegevens gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van bestelling. Het online bevestigen van de bestelling geldt als elektronische ondertekening die tussen U en Akelei dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening. De verkoop wordt effectief vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door Akelei. Deze bevestiging houdt in: een overzicht van de bestellingen, het leveradres, het adres van Akelei waarop u eventuele klachten kan formuleren; bij gebrek kan ook een rechtsgeldig betaalde factuur worden voorgelegd voor zover uw bank de betaling heeft aanvaard.

Akelei behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde producten of bestellingen niet te bevestigen. Gezien de specificiteit van de producten die seizoensgebonden zijn, is het altijd mogelijk dat bepaalde producten niet of niet tijdig geleverd kunnen worden. Akelei zal hierover de klant informeren op het moment van de levering en zal steeds een alternatief of een terugbetaling van het ontbrekende product voorstellen.

 

2. Prijs

De prijzen staan aangeduid in euro, inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW in het geval van verkoop aan een zakelijke klant (staat duidelijk vermeld). Ze zijn slechts geldig op het moment van de bestelling. De prijzen kunnen op elk moment door Akelei gewijzigd worden. Enkel de prijs op de website van Akelei is geldig tussen partijen. U betaalt de prijs die geldt op de dag van de reservering. U kan slechts enkel op de dag van de reservering gebruik maken van de geldige waardebonnen, promoties of kortingen.

 

3. Betalingswijzen

Om te betalen, beschikt u over verschillende betalingswijzen die aangeduid staan op het moment van de bestelling. De online betaling is mogelijk via volgende betaalmethodes: Bancontact, Belfius Direct Net, KBC/CBC betaalknop, Credit Card of bankoverschrijving en vindt plaats in een beveiligde omgeving (https protocol en cryptage sleutel). Voor zakelijke klanten is betaling per factuur eveneens mogelijk. De betalingswijzen kunnen door Akelei op elk moment gewijzigd worden.

De bestelling die door u bevestigd wordt zal slechts definitief doorgaan als de online betaling door het betalingsplatform definitief wordt goedgekeurd (voor niet factuur klanten).

Akelei behoudt zich het recht voor niet te leveren indien een bestelling of levering niet betaald is via het platform of via domiciliëring of in geval van geschillen tussen Akelei en uzelf.

 

4. Kosten, timing en leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het adres aangeduid door de koper op het moment van de bestelling. De koper dient de levering na te kijken en aan Akelei eventuele problemen te signaleren, alsook de ontbrekende producten binnen de 24u na levering op volgend adres : pakketten@akelei-schriek.be

Akelei kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of kwaliteitsverlies van de producten indien de koper niet aanwezig is op het voorziene tijdstip van levering. De producten blijven beschikbaar op het afhaalpunt gedurende de vastgelegde openingsuren van het afhaalpunt. Indien er misbruik wordt gemaakt van de diensten van Akelei of indien de koper meerdere keren afwezig is op het moment van levering, behouden wij ons het recht voor om de account van de koper te blokkeren en/of andere maatregelen te treffen om onze rechten te vrijwaren.

5. Herroepingsrecht

Verse producten

Akelei kan jammer genoeg geen herroepingsrecht toestaan voor de verse producten (zie uitzonderingen in art VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.).

Producten met langere houdbaarheid

Voor alle andere producten met een lange houdbaarheid is dit wel mogelijk.  In dat geval heeft u het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug via uw online saldo dat u altijd kan raadplegen en desgewenst een terugbetaling van kan vragen. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

6. Conformiteit

U erkent alle informatie m.b.t. het product vóór zijn aankoop te hebben gelezen en erkent dat het product conform is aan uw bestelling, tenzij u eventuele problemen binnen de 24u heeft gemeld via pakketten@akelei-schriek.be . Zelfs al wordt de informatie zo zorgvuldig mogelijk door ons voorgesteld op de website, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor incomplete, foute of voorbijgestreefde informatie. De foto’s online illustreren de online catalogus en zijn niet contractueel. Sommige elementen op de foto zijn niet in de prijs inbegrepen. Op elk moment kunnen foto’s gewijzigd worden en Akelei kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet conforme foto. Akelei verschaft u de beste geschatte waarde van het gewicht van een vers product, maar gezien de aard van deze producten is het mogelijk dat het gewicht in de realiteit lichtjes positief of negatief verschilt.

7. Contractuele wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke bestelling die is uitgevoerd na de wijziging van deze voorwaarden veronderstelt de automatische aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden.

8. Verantwoordelijkheid

U heeft kennis genomen van het feit dat de verantwoordelijkheid van Akelei te allen tijde beperkt is tot het bedrag van de bestelling, wat ook de aard van de schade moge zijn.

In geval van niet uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de verkoop, zal Akelei niet verantwoordelijk worden gesteld indien de gebrekkige uitvoering te wijten is aan de koper zelf of aan een onvoorspelbaar en onoplosbaar voorval dat te wijten is aan een derde of in geval van overmacht.

Bovendien zal Akelei niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het verkochte product. Akelei is niet verantwoordelijk voor eventuele ontoegankelijkheid van de website en de eventuele gevolgen hiervan.

Akelei kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of andere incidenten die zouden kunnen voorkomen aan het informaticamateriaal of aan de gegevens die zijn opgeslagen op de computer of device van de gebruiker op het moment van de online toegang tot de website of tijdens het bezoek op één van de pagina’s van de site, alsook tijdens het downloaden van files en andere die van de website afkomstig zijn. In het bijzonder is Akelei niet verantwoordelijk voor het doorgeven van informaticavirussen via zijn website.

Akelei is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn omroepwijzen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele intrusie in zijn IT-systemen of voor het stelen van gegevens via zijn systeem, gezien het feit dat Akelei alles in zijn werk stelt om zich te behoeden voor dergelijke onrechtmatige intrusies. Uiteraard voldoet Akelei aan de voorwaarden van GDPR. Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacy policy.

De webpagina’s die zich buiten de domeinnaam www.webshop.akelei-schriek.be bevinden en in het bijzonder de pagina’s waarnaar u kan doorverwezen worden via hyperlinks vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van desbetreffende webpagina's

Wij engageren ons om uw gegevens enkel te gebruiken om u communicaties te versturen i.v.m. Akelei en/of de correcte afhandeling van het contract te verzekeren. Indien u per e-mail wenst op de hoogte te worden gehouden, dient u ons uw mailadres te bezorgen. Uw gegevens komen terecht in onze klantenlijst en worden vertrouwelijk behandeld. U mag ook weigeren dat Akelei u mails verstuurt. U hoeft gewoon de juiste vakjes aan- of af te vinken. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

 

9. Bewijslast

De IT-journalen of « logs » die door onze IT-systemen worden verwerkt, worden als geldig bewijsmateriaal aanvaard tussen partijen (bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen,…).

10. Ondeelbaarheid

Indien één van de artikelen van deze verkoopsvoorwaarden om één of andere reden teniet wordt verklaard, verklaren partijen zich akkoord dat de andere artikelen geldig blijven. Het feit dat

Akelei eventueel zou afzien van haar recht om één van de artikelen volledig toe te passen, mag niet betekenen dat Akelei stilzwijgend afstand doet van al haar rechten en zal Akelei steeds de mogelijk bieden om later op deze voorwaarden terug te kunnen komen.

 

11. Klachten

Klachten in verband met online aankopen dienen steeds binnen de 24u na levering van de bestelling te worden ingediend. Elke klacht kan per mail verstuurd worden naar pakketten@akelei-schriek.be en moet de nodige referenties over de betrokken artikelen bevatten, alsook de leverdatum en de exacte motieven van de klacht.

 

12. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

In geval van geschillen over toepassing van deze voorwaarden, geven Akelei en de koper bevoegdheid aan aan de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel.

Het “ODR”-platform van de EU is een website bestemd voor consumenten en professionelen die online transacties verrichten in de EU (grensoverschrijdende of louter nationale transacties). Het is een hulpmiddel om geschillen over online aankopen op te lossen, zonder naar de rechter te stappen. Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013U kan u naar volgende link surfen: https://webgate.ec.europa.eu/odr